Częste pytania

Pytania do kontraktu

Jakiego rodzaju wzór umowy kontraktowej proponuje optimo modo GbR?


Umowa z podopiecznym zostaje zawarta na czas określony.

 • Okres na jaki zawierana jest umowa wynosi najczęściej 60 do 90 dni. Obie strony mogą zdecydować o czasie jej trwania.
Umowa może zostać wypowiedziana:
 • z zachowaniem 4 tygodniowego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyn
 • bez zachowania terminu wypowiedzenia w każdym czasie z ważnych powodów np. jeśli pomiędzy stronami dojdzie do utraty zaufania
Umowa wygasa:
 • po okresie, na który została zawarta
 • bezpośrednio po śmierci podopiecznego
 • 7 dni od daty niespodziewanego przyjęcia podopiecznego do szpitala, kliniki lub innego zakładu opieki zdrowotnej
 • wskutek porozumienia stron w każdym czasie
Wypowiedzenie umowy z ważnych powodów musi zostać pisemnie uzasadnione.
Kiedy otrzymam wynagrodzenie za kontrakt?


Podstawą otrzymania wynagrodzenia jest wystawienie rachunku. Ponieważ optimo modo GbR w katalogu swoich usług zawiera m.in. wystawianie za Ciebie rachunku dla podopiecznych, nie musisz się martwić o terminowe jego dostarczenie. Wynagrodzenie wypłacane jest najpóźniej 12-go dnia, licząc od zakończenia cyklu rozliczeniowego objętego rachunkiem.
Jakie koszty związane są z otrzymaniem kontraktu?


Jeśli masz zarejestrowaną działalność gospodarczą i ważną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych usług - nie ponosisz kosztów związanych z rejestracją i ubezpieczeniem swojej firmy.
Czy muszę znać bardzo dobrze język niemiecki?


W zasadzie nie pośredniczymy w załatwianiu kontraktu osobom w ogóle nie znającym języka niemieckiego. Ale dopuszczamy możliwość otrzymania kontraktu przez osoby, które wykażą się tylko podstawową jego znajomością, choć nie jest to sprawą łatwą. Wynagrodzenie nie jest jednak zależne od znajomości języka lecz od stopnia uciążliwości kontraktu. Im wyższe wymagania stawia Zleceniodawca, tym wyższe wynagrodzenie zostaje wynegocjowane przez optimo modo GbR dla osoby wykonującej zlecenie.
Jaką umową wiążę się z optimo modo GbR?


Pomiędzy stronami zostaje zawarta:
Ramowa umowa pośrednictwa

W części ogólnej zostają objaśnione pojęcia występujące w umowie: zleceniodawca, zleceniobiorca, świadczeniobiorca, itp.
W § 2 zostaje określony cel zobowiązania stron, którym jest doprowadzenie do zawarcia umowy pomiędzy pacjentem a osobą ubiegającą się o otrzymanie poprzez optimo modo GbR zlecenia świadczenia usług.

Warunki umowy to paragraf zawierający omówienia:

 1. w jakich warunkach może dojść do zawarcia umowy

 2. serwisu świadczonego przez optimo modo GbR na rzecz zleceniodawcy

Warunki jakie powinna spełnić osoba, z którą możemy podpisać ramową umowę pośrednictwa:

 • ma zarejstrowaną działalność gospodarczą na terenie Polski lub Niemiec zezwalającą na Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczone osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym (w Polsce wg nowej obowiązującej od 2008 roku klasyfikacji PKWiU 88.10.1, a w Niemczech pod nazwą Hauswirtschaftliche Dienstleistung) i takie usługi w rzeczywistości na terenie Polski świadczy

 • zna język niemiecki w stopniu co najmniej komunikatywnym (znajomość języka będzie jeszcze weryfikowana)•posiada potwierdzenie kwalifikacji zawodowych wydane przez upoważnione organa, jeśli jest to niezbędne dla wykonywania zlecenia (warunek dla pielęgniarek) lub

 • wykaże się wystarczającym doświadczeniem w pracy z osobami starszymi/niepełnosprawnymi

 • posiada ważną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla firm w zakresie prowadzonej przez siebie działalności

 • przedstawi aktualne zaświadczenie o niekaralności

 • przedstawi aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia

Do podstawowych obowiązków optimo modo GbR wobec osoby ubiegającej się o otrzymanie zlecenia pracy należą:

 • Wyszukanie miejsca świadczenia usług przez opiekunkę

 • Wynegocjowanie wynagrodzenia za kontrakt

 • Zebranie informacji o podopiecznym / podopiecznej

 • Przygotowanie projektu umowy o świadczenie usług pomiędzy opiekunką a pacjentem, w taki sposób, aby zapewnić stronom możliwie bezkonfliktową współpracę w zakresie zleconych świadczeń

 • czuwanie nad terminowym przepływem należności za usługę świadczoną przez opiekunkę

 • dodatkowo świadczymy usługi serwisu biurowego (wystawianie rachunków, przepływ należności, pomoc językowa w załatwianiu formalności urzędowych itp.)

Umowę strony zawierają na okres 1 roku od chwili jej podpisania.

Umowa wygasa jednak:

 • gdy osoba ubiegająca się o otrzymanie propozycji świadczenia usług trzykrotnie odrzuci proponowane jej przez optimo modo GbR miejsce wykonywania świadczenia usług

 • gdy optimo modo GbR po upływie pół roku od momentu jej zawarcia nie przedstawi osobie ubiegającej się o otrzymanie zlecenia ani jednej propozycji miejsca świadczenia usług

 • z upływem okresu, na który została zawarta

Praca w Niemczech

Jakie są koszty dojazdu do miejsca wykonywania świadczenia?


Koszty dojazdu są zazwyczaj zwracane do wysokości 150,00 € maks. 1 raz na 60 dni po uzgodnieniu ze Zleceniodawcą. Jeśli z przyczyn zależnych od Zleceniobiorcy dojdzie do wcześniejszego przerwania umowy o świadczenie usług - koszty przejazdu nie są zwracane lub zwracane są częściowo.
Czy muszę pracować całą dobę?


Ponieważ opiekunki pracują „na własny rachunek“ nie podlegają kodeksowi pracy. Wymiar czasu pracy i pory jej wykonywania nie muszą być przestrzegane. Jednak w kontraktach wynegocjowane są co najmniej 2 godziny czasu wolnego dziennie i raz w tygodniu 6 godzin w jednym kawałku wolnych od świadczenia usług.
Ponadto, należy podkreślić, że całodobowa opieka nie oznacza całodobowej, nieustannej pracy lecz polega na tym, by poza czynnościami objętymi kontraktem być w pobliżu podopiecznego, a także w gotowości niesienia mu pomocy.
Ile mogę zarobić?


Dochody z tytułu wykonywania zlecenia kształtują się w granicach 1.450,00 EURO do 1.850,00 EURO za okres 30 dni. Zależy to tylko i wyłącznie od stopnia uciążliwości kontraktu. Im wyższe wymagania stawia Zleceniodawca, tym wyższe wynagrodzenie zostaje wynegocjowane przez optimo modo GbR dla osoby wykonującej zlecenie. Praca u podopiecznych z wyższą grupą inwalidzką jest wyżej opłacana. Jesteśmy zdania, że uzależnienie zarobków od stopnia znajomości języka jest niesprawiedliwe. Przez to, że słabiej znasz język, nie pracujesz lżej lub gorzej.